CÁC MẪU PHIẾU SỬ DỤNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TÂN TIẾN
CÁC MẪU PHIẾU SỬ DỤNG
 
STT MÃ SỐ MẪU PHIẾU
MẪU PHIẾU DÀNH CHO GIÁO VIÊN
 1.  
DT 2.1.01 Mẫu Giấy Ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp
 1.  
DT 2.1.02 Đơn Xin Bảo Lưu Điểm
 1.  
DT 2.1.03 Biên Bản Bàn Giao Bài Thi
 1.  
DT 2.1.04 Biên Bản Chấm Thi Kết Thúc Học Phần
 1.  
DT 2.1.05 Biên Bản Chấm Thi Tốt Nghiệp
 1.  
DT 2.1.06 Biên Bản Cho Phép Thí Sinh Ra Khỏi Phòng Thi
 1.  
DT 2.1.07 Biên Bản Coi Thi
 1.  
DT 2.1.08 Biên Bản Điều Chỉnh Sai Sót Cho Thí Sinh Trong Phòng Thi
 1.  
DT 2.1.09 Biên Bản Giám Sát
 1.  
DT 2.1.10 Biên Bản Kiểm Tra
 1.  
DT 2.1.11 Biên Bản Mở Đề Thi
 1.  
DT 2.1.12 Biên Bản Sinh Hoạt Bộ Môn
 1.  
DT 2.1.13 Biên Bản Sinh Hoạt Khoa
 1.  
DT 2.1.14 Biên Bản Thanh Tra
 1.  
DT 2.1.15 Biên Bản Thảo Luận Đáp Án
 1.  
DT 2.1.16 Biên Bản Thống Nhất Đề Thi – Đáp Án
 1.  
DT 2.1.17 Biên Bản Tổng Kết Chấm Thi
 1.  
DT 2.1.18 Biên Bản Về Sự Cố Bất Thường Xảy Ra Trong Phòng Thi
 1.  
DT 2.1.19 BB Xử Lý CB Coi Thi Vi Phạm Nôi Quy Phòng Thi
 1.  
DT 2.1.20 Đơn Xin Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp
 1.  
DT 2.1.21 Danh Sách Học Sinh Dự Thi Kết Thúc Học Phần
 1.  
DT 2.1.22 Tham Khảo Cách Đánh Số Báo Danh Phòng Thi
 1.  
DT 2.1.23 Hồ Sơ Làm Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
 1.  
DT 2.1.24 Danh Sách Phân Công Cán Bộ Coi Thi
 1.  
DT 2.1.25 Giấy Cho Phép Thi Lại Miễn Đóng Lệ Phí
 1.  
DT 2.1.26 Giấy Cho Phép Vào Phòng Thi
  DT 2.1.26.1 Giấy xác Nhận Đã Học Xong Chương Trình
 1.  
DT 2.1.27 Mẫu Đề Thi và Đáp Án Kết Thúc Học Phần (Trắc Nghiệm)
 1.  
DT 2.1.28 Mẫu Đề Thi và Đáp Án Kết Thúc Học Phần (Tự Luận)
 1.  
DT 2.1.29 Mẫu Đề Thi và Đáp Án Tốt Nghiệp Chuyên môn (Tự Luận)
 1.  
DT 2.1.30 Mẫu Đề Thi và Đáp Án Tốt Nghiệp Văn Hóa (Trắc Nghiệm)
 1.  
DT 2.1.31 Mẫu Đề Thi và Đáp Án Tốt Nghiệp Văn Hóa (Tự Luận)
 1.  
DT 2.1.32 Biên Bản Chấm Thi Phúc Khảo Tốt Nghiệp
 1.  
DT 2.1.33 Phiếu Chấm Thi Phúc Khảo Tốt Nghiệp
 1.  
DT 2.1.34 Phiếu Báo Dạy Bù Giờ
 1.  
DT 2.1.35 Phiếu Báo Nghỉ Giờ Đột Xuất
 1.  
DT 2.1.36 Phiếu Chấm Thi Tự Luận – Thực Hành
 1.  
DT 2.1.37 Phiếu Chấm Thi Trắc Nghiệm
 1.  
DT 2.1.38 Phiếu Điều Chỉnh Thời Khóa Biểu
 1.  
DT 2.1.39 Phiếu Điều Chỉnh Điểm
 1.  
DT 2.1.40 Đơn Xin Sửa Chữa Nội Dung Văn Bằng – Chứng Chỉ
 1.  
DT 2.1.41 Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Đã Bị Mất
 1.  
DT 2.1.42 Sổ Giao Nhận Bài Chấm Thi
 1.  
DT 2.1.43 Sổ Giao Nhận Bài Thi Tại Hội Đồng Thi
 1.  
DT 2.1.44 Sổ Giao Nhận Đề Thi – Đáp Án
 1.  
DT 2.1.45 Mẫu Sổ Ghi Thông Tin Nhận Bằng Tốt Nghiệp
 1.  
DT 2.1.46 Mẫu Sổ Gốc Cấp Văn Bằng – Chứng Chỉ
 1.  
DT 2.1.47 Mẫu Sổ Cấp Bản Sao Văn Bằng – Chứng Chỉ
 1.  
DT 2.1.48 Mẫu Đề Cương Chi Tiết Học Phần
 1.  
DT 2.1.49 Mẫu Thời Khóa Biểu
 1.  
DT 2.1.50 Giấy Đề Nghị Mời Thỉnh Giảng
 1.  
DT 2.1.51 Bảng Tổng Hợp Mời Thỉnh Giảng
 1.  
DT 2.1.52 Hợp Đồng Giảng Dạy Giữa Trường Với Trường Khác
 1.  
DT 2.1.53 Hợp Đồng Giảng Dạy Cá Nhân
 1.  
DT 2.1.54 Bản Thanh Lý Hợp Đồng
 1.  
DT 2.1.55 Phiếu Xử Lý Yêu Cầu Của  Học Sinh
 1.  
DT 2.1.56 Sổ Theo Dõi Ghi Nhận & Giải Quyết YC Của Học Sinh
 1.  
DT 2.1.57 Bản Đăng Ký Biên Soạn Tài Liệu Giáo Dục
 1.  
DT 2.1.58 Danh Sách Đăng Ký Biên Soạn Tài Liệu Giáo Dục
 1.  
DT 2.1.59 Quyết Định Giao Nhiệm Vụ Biên Soạn Tài Liệu Giáo Dục
 1.  
DT 2.1.60 Hợp Đồng Biên Soạn Tài Liệu Giáo Dục
 1.  
DT 2.1.61 Biên Bản Nghiệm Thu Tài Liệu Giáo Dục
 1.  
DT 2.1.62 Quyết Định Nghiệm Thu Tài Liệu Giáo Dục
 1.  
DT 2.1.63 Quy Định Trình Bày Bài Giảng
 1.  
DT 2.1.64 Quy Định Trình Bày Bài Giảng Điện Tử
 1.  
DT 2.1.65 Biên Bản Ghi Nhận
 1.  
DT 2.1.66 Biên Bản Kiểm Tra Khoa
 1.  
DT 2.1.67 Biên Bản Kiểm Tra Bộ Môn
 1.  
DT 2.1.68 Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên
 1.  
DT 2.1.69 Thang Điểm Đánh Giá
 1.  
DT 2.1.70 Phiếu Đánh Giá 5S
 1.  
DT 2.1.71 Hướng Dẫn Giải Quyết Sự Không Phù Hợp
 1.  
DT 2.1.72 Phiếu Yêu Cầu Khắc Phục – Phòng Ngừa
 1.  
DT 2.1.73 Mẫu Danh Sách Học Sinh Đăng Ký Học Lại
 1.  
DT 2.1.74 Mẫu Thời Khóa Biểu Học Lại
 1.  
DT 2.1.75 Kế Hoạch Dự Giờ Giáo Viên
 1.  
DT 2.1.76 Phiếu Đánh Giá Dự Giờ Và Biên Bản Đánh Giá Tiết Dạy
 1.  
DT 2.1.77 Bảng Tổng Hợp Kết Quả Dự Giờ Giáo Viên
 1.  
DT 2.1.78 Mẫu Lịch Trình Giảng Dạy
 1.  
DT 2.1.79 Kế Hoạch Công Tác Cá Nhân
 1.  
DT 2.1.80 Biên Bản Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Quy Chế Thi
 1.  
DT 2.1.81 Mẫu Giấy Xác Nhận Thời Gian Công Tác
 1.  
DT 2.1.82 Biên Bản Về Sự Cố Bất Thường Xảy Ra Trong Giờ Học
 1.  
DT 2.1.83 Giấy Chấp Thuận Chuyển  Ngành
 1.  
DT 2.1.84 Quyết Định Đình Chỉ Thi Kết Thúc Môn
 1.  
MẪU PHIẾU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
TCHC 2.2.01 Báo Cáo Đơn Vị
 1.  
TCHC 2.2.02 Thông Báo Đơn Vị
 1.  
TCHC 2.2.03 Công Văn Đơn Vị
 1.  
TCHC 2.2.04 Biên Nhận
 1.  
TCHC 2.2.05 Biên Bản
 1.  
TCHC 2.2.06 Đăng Ký Mượn Phòng Họp – Hội Trường – Máy Chiếu
 1.  
TCHC 2.2.07 Giấy Mời
 1.  
TCHC 2.2.08 Nghỉ Phép
 1.  
TCHC 2.2.09 Tờ Trình
 1.  
TCHC 2.2.10 Giấy Đề Nghị Photo Văn Bản
 1.  
TCHC 2.2.11 Giấy Đề Nghị Dụng Cụ Văn Phòng
 1.  
TCHC 2.2.12 Giấy Giới Thiệu
 1.  
TCHC 2.2.13 Phiếu Đề Nghị Sửa Chữa Trang Thiết Bị
 1.  
TCHC 2.2.14 Biên Bản Kiểm Tra Tình Trạng Trang Thiết Bị
 1.  
TCHC 2.2.15 Biên Bản Nghiệm Thu Trang Thiết Bị
 1.  
TCHC 2.2.16 Quy Trình Sửa Chữa Trang Thiết Bị
 1.  
TCHC 2.2.17 Báo Cáo Thống Kê Trang Thiết Bị
 1.  
TCHC 2.2.18 Mẫu Đề Nghị Kết Nối Mạng
 1.  
TCHC 2.2.19 Biên Bản Bàn Giao Trang Thiết Bị
 1.  
MẪU PHIẾU VỀ TÀI CHÍNH
 1.  
TCKT 2.3.01 Biên Bản Kiểm Nghiệm Vật tư, Dụng Cụ, Thiết Bị
 1.  
TCKT 2.3.02 Phiếu Nhập Kho
 1.  
TCKT 2.3.03 Phiếu Xuất Kho
 1.  
TCKT 2.3.04 Phiếu Báo Vật Tư Còn Lại Cuối Kỳ
 1.  
TCKT 2.3.05 Biên Bản Kiểm Kê Vật Tư, Dụng Cụ, Thiết Bị
 1.  
TCKT 2.3.06 Bảng Kê Mua Hàng
 1.  
TCKT 2.3.07 Bảng Phân Bổ Nguyên Liệu, Vật Tư, Thiết Bị
 1.  
MẪU PHIẾU CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN
 1.  
DTHS 2.1.01 Đơn Xin Học Nghề
 1.  
DTHS 2.1.02 Đơn Xin Xác Nhận Chứng Chỉ
 1.  
DTHS 2.1.03 Đơn Xin Nhập Học Lại
 1.  
DTHS 2.1.04 Đơn Xin Thi Lại Tốt Nghiệp
 1.  
DTHS 2.1.05 Đơn Xin Học Lại Không Theo Kế Hoạch
 1.  
DTHS 2.1.06 Đơn Xin Tạm Hoãn Thi
 1.  
DTHS 2.1.07 Đơn Xin Phúc Khảo
 1.  
DTHS 2.1.08 Đơn Xin Chuyển Trường
 1.  
DTHS 2.1.09 Đơn Xin Phép Vắng Học
 1.  
DTHS 2.1.10 Phiếu Đăng Ký Học Nghề
 1.  
DTHS 2.1.11 Sơ Yếu Lý Lịch Học Viên
 1.  
DTHS 2.1.12 Giấy Tiếp Nhận
 1.  
DTHS 2.1.13 Giấy Chấp Thuận Nghỉ Môn Học - Module
 1.  
DTHS 2.1.14 Đơn  Đăng Ký Học Lại
 1.  
DTHS 2.1.15 Giấy Chấp Thuận Nghỉ Học
 1.  
DTHS 2.1.16 Đơn Xin Thôi Học
 1.  
DTHS 2.1.17 Đơn Xin Tạm Dừng Học
 1.  
DTHS 2.1.18 Đơn Xin Miễn Học Chuyển Điểm
 1.  
DTHS 2.1.19 Đơn Xin Cấp Giấy Chứng Nhận
 1.  
DTHS 2.1.20 Đơn Xin Thi Lại
  MẪU GIÁO ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 62/2008
    Mẫu Giáo Án: Lý Thuyết số 5; Thực Hành số 6; Tích Hợp số 7
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây