Thời Khóa BiểuTuần 24_2020_Bắt đầu từ 16/03/2020 đến 21/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 24_2020_Bắt đầu từ 16/03/2020 đến 21/03/2020  

 •   15/03/2020 12:41:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 24-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 23_2020_Bắt đầu từ 09/03/2020 đến 14/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 23_2020_Bắt đầu từ 09/03/2020 đến 14/03/2020

 •   07/03/2020 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 23-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 22_2020_Bắt đầu từ 02/03/2020 đến 07/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 22_2020_Bắt đầu từ 02/03/2020 đến 07/03/2020

 •   29/02/2020 08:26:00 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 22-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 21_2020_Bắt đầu từ 03/02/2020 đến 08/02/2020

Thời Khóa BiểuTuần 21_2020_Bắt đầu từ 03/02/2020 đến 08/02/2020

 •   01/02/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 21-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 20_2020_Bắt đầu từ 06/01/2020 đến 11/01/2020

Thời Khóa BiểuTuần 20_2020_Bắt đầu từ 06/01/2020 đến 11/01/2020

 •   04/01/2020 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 20-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 19_2019_Bắt đầu từ 30/12/2019 đến 04/01/2020

Thời Khóa BiểuTuần 19_2019_Bắt đầu từ 30/12/2019 đến 04/01/2020

 •   28/12/2019 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 19-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 18_2019_Bắt đầu từ 23/12/2019 đến 28/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 18_2019_Bắt đầu từ 23/12/2019 đến 28/12/2019

 •   21/12/2019 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 18-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 17_2019_Bắt đầu từ 16/12/2019 đến 21/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 17_2019_Bắt đầu từ 16/12/2019 đến 21/12/2019

 •   13/12/2019 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 17-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 16_2019_Bắt đầu từ 09/12/2019 đến 14/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 16_2019_Bắt đầu từ 09/12/2019 đến 14/12/2019

 •   06/12/2019 05:50:00 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 16-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 15_2019_Bắt đầu từ 02/12/2019 đến 07/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 15_2019_Bắt đầu từ 02/12/2019 đến 07/12/2019

 •   30/11/2019 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 15-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 14_2019_Bắt đầu từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 14_2019_Bắt đầu từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

 •   23/11/2019 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 14-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 13_2019_Bắt đầu từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 13_2019_Bắt đầu từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

 •   15/11/2019 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 13-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2019_Bắt đầu từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 12_2019_Bắt đầu từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

 •   09/11/2019 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 12-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2019_Bắt đầu từ 04/11/2019 đến 09/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 11_2019_Bắt đầu từ 04/11/2019 đến 09/11/2019

 •   02/11/2019 08:59:00 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 11-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2019_Bắt đầu từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 10_2019_Bắt đầu từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

 •   19/10/2019 12:48:00 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 10-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2019_Bắt đầu từ 14/10/2019 đến 19/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 09_2019_Bắt đầu từ 14/10/2019 đến 19/10/2019

 •   11/10/2019 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 09-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 08_2019_Bắt đầu từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 08_2019_Bắt đầu từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

 •   04/10/2019 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 08-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 07_2019_Bắt đầu từ 30/09/2019 đến 05/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 07_2019_Bắt đầu từ 30/09/2019 đến 05/10/2019

 •   27/09/2019 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 07-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 06_2019_Bắt đầu từ 23/09/2019 đến 28/09/2019

Thời Khóa BiểuTuần 06_2019_Bắt đầu từ 23/09/2019 đến 28/09/2019

 •   20/09/2019 06:20:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 06-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 05_2019_Bắt đầu từ 16/09/2019 đến 21/09/2019

Thời Khóa BiểuTuần 05_2019_Bắt đầu từ 16/09/2019 đến 21/09/2019

 •   13/09/2019 05:19:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 05-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 04_2019_Bắt đầu từ 09/09/2019 đến 14/09/2019

Thời Khóa BiểuTuần 04_2019_Bắt đầu từ 09/09/2019 đến 14/09/2019

 •   06/09/2019 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 04-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 03_2019_Bắt đầu từ 02/09/2019 đến 07/09/2019

Thời Khóa BiểuTuần 03_2019_Bắt đầu từ 02/09/2019 đến 07/09/2019

 •   31/08/2019 01:04:00 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 03-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 02_2019_Bắt đầu từ 26/08/2019 đến 31/08/2019

Thời Khóa BiểuTuần 02_2019_Bắt đầu từ 26/08/2019 đến 31/08/2019

 •   24/08/2019 11:41:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 02-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 36_2019_Bắt đầu từ 20/05/2019 đến 25/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 36_2019_Bắt đầu từ 20/05/2019 đến 25/05/2019

 •   19/05/2019 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 502
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 36-2019 (để thuận lợi cho việc tổng kết cuối năm, những giáo viên có lịch thi kết thúc môn, và thi lại xin cố gắng sắp xếp có điểm sớm, cách riêng môn thi chính thức để kịp thời tổ chức thi lại theo lịch. Tất cả điểm thi hoàn tất xin gởi sớm cho phòng đào tạo, phòng khảo thí)
Lịch học lại sẽ được gởi đến các trưởng khoa, giáo viên phụ trách bộ môn và niêm yết tại bảng thông báo
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 35_2019_Bắt đầu từ 13/05/2019 đến 18/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 35_2019_Bắt đầu từ 13/05/2019 đến 18/05/2019

 •   11/05/2019 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 35-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 34_2019_Bắt đầu từ 06/05/2019 đến 11/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 34_2019_Bắt đầu từ 06/05/2019 đến 11/05/2019

 •   04/05/2019 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 34-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 33_2019_Bắt đầu từ 29/04/2019 đến 04/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 33_2019_Bắt đầu từ 29/04/2019 đến 04/05/2019

 •   30/04/2019 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 33-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện


Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây