THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39- NK 2016 - 2017

Thứ sáu - 12/05/2017 09:57
Thời khóa biểu Tuần 39 năm 2017 từ ngày 15/05 đến 20/05/2017.
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39- NK 2016 - 2017

 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO KHOA MAY THỜI TRANG 
VIII (17) IX A (17) IX B (19) VIII (18) IX (19)
HAI
15-05
SÁNG 1 Tiện côn
Thi kết thúc môn
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Điện NC
113-116/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
49-52/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thiết kế mẫu CN
Thi kết thúc môn
Sr Quế
(Xưởng may 2)
TKTP 1
33-36/60
C. Vân
(Xưởng may 1) 
 
 
 
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 Pháp Luật
13-15/15
T. Chung
(11T1)
Hàn Khí CB
53-56/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
  Thực tập Sản Xuất
01-04/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
81-84/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4

17-05
SÁNG 1 Tiện ren tam giác
09-12/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Điện NC
Thi kết thúc môn
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
53-56/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thực tập Sản Xuất
05-08/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Vẽ Mỹ Thuật
Thi kết thúc môn
Sr. Quế
(10T1)
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 Pháp Luật
Thi kết thúc môn
T. Chung
(11T1) & (11T2)
Hàn Khí CB
57-60/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
  Thực tập Sản Xuất
09-12/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
85-88/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 Tiện ren tam giác
21-24/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
  Hàn Khí CB
57-60/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thực tập Sản Xuất
13-16/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
89-92/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1          
2
3
4
   
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT BUỔI CHIỀU TRẢ NỢ MÔN 
CKCT VIII (17) DCN IX (16)    
HAI
15-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
01-04/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
Lắp Đặt Điện
77-80/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
Quấn Dây LT
01-04
C.Lan
(Phòng Điện Lạnh 2)
Mạch Điện
01-04
C. Diễm
(12T1)  
 
 
 
2
3
4
BA
16-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
05-08/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
  Quấn Dây LT
05-08
C.Lan
(Phòng Điện Lạnh 2)
Mạch Điện
05-08
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4

17-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
13-16/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
Lắp Đặt Điện
89-92/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
Quấn Dây LT
09-12
C.Lan
(Phòng Điện Lạnh 2)
Mạch Điện
09-12
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4
NĂM
18-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
17-20/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
    Mạch Điện
13-16
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4
SÁU
19-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
25-28/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
    Mạch Điện
17-20
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4
BẢY
20-05
CHIỀU 1         
2
3
4
   
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA ĐIỆN
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN LẠNH
VIII (15) IX(16) VIII (9) IX (23)
HAI
15-05
SÁNG 1 SC Vận Hành
01-04/180
T. Việt
(Xưởng  SCVH)
Điện Tử Csuất
53-56/60
C. Diễm
(LT. Điện CN)
  QDMĐ Nâng Cao
17-20/75
T. Kiệt
(X. Quấn Dây)
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
Thi kết thúc môn
C. Lan
(Phòng  PLC)
Lắp Đặt Điện
81-84/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
  QDMĐ Nâng Cao
21-24/75
T. Kiệt
(X.Quấn Dây)
2
3
4

17-05
SÁNG 1 SC Vận Hành
05-08/180
T. Việt
(Xưởng  SCVH)
Lắp Đặt Điện
85-88/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
HTĐHKK Cục Bộ
86-95/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
Điện Tử Căn Bản
53-56/60
C. Diễm
(X. Điện Lạnh)
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 SC Vận Hành
09-12/180
T. Việt
(Xưởng  SCVH)
Điện Tử Csuất
Thi kết thúc môn
C. Diễm
(LT. Điện CN)
 HTĐHKK Cục Bộ
96-105/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
QDMĐ Nâng Cao
25-28/75
T. Kiệt
(X.Quấn Dây)
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 Mạch  Máy
Thi kết môn
T. Kiệt
(Xưởng  TB Điện)
Lắp Đặt Điện
93-96/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
HTĐHKK Cục Bộ
106-115/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
Điện Tử Căn Bản
Thi kết môn
C. Diễm
(11T2)
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐỒ HOẠ &NGÀNH LẬP TRÌNH
II (06) III (12) VIII (18) IX (16)
HAI
15-05
SÁNG 1 KT Hành chánh Sự Nghiệp
09-12/60
C. Xuân
(11T1)
Thống kê DN
44-48/60
C. Trâm
(10T2)
2D Flash
89-92/120
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
57-60/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 Pháp Luật
13-15/15
T. Chung
(11T1)
Thống kê DN
49-52/60
C. Trâm
(10T2)
2D Flash
93-96/120
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
61-64/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4

17-05
SÁNG 1 KT Hành chánh Sự Nghiệp
13-16/60
C. Xuân
(11T1)
Thống kê DN
53-56/60
C. Trâm
(10T2)
2D Flash
97-100/120
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
65-68/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 Pháp Luật
Thi kết thúc môn
T. Chung
(11T1) & (11T2)
Thống kê DN
Thi kết thúc môn
C. Trâm
(12T2)
3D Căn Bản
65-68/92
C. Lan
(TH3)
English for I.T
Thi kết thúc môn
T.Triết
(11T1)
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 Kinh tế Quốc tế
33-36/45
C. Trâm
(11T1)
Phân Tích HĐKD
49-52/75
C. Quỳnh
(12T2)
3D Căn Bản
69-72/92
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
61-64/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
VIII-A (11) VIII-B (16) IX-A (28) IX-B (30)
HAI
15-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
65-68/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
Thầy Trực Trợ Giảng
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
73-76/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
77-80/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T.Quân Trợ Giảng
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 Pháp Luật
13-15/15
T. Chung
(11T1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
77-80/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
81-84/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T. Quân Trợ Giảng
2
3
4

17-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
69-72/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
Thầy Trực Trợ Giảng
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
81-84/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
85-88/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T. Quân Trợ Giảng
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 Pháp Luật
Thi kết thúc môn
T. Chung
(11T1) & (11T2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
85-88/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
89-92/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T.Quân Trợ Giảng
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
73-76/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
Thầy Trực Trợ Giảng
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
89-92/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
93-96/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T. Quân trợ giảng
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1      
2
3
4
                                          
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT SƠ CẤP HÀN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
15 học viên BUỔI TIẾT  
HAI
15-05
SÁNG 1 Thi thử tốt nghiệp THPT CHIỀU 1 Thi thử tốt nghiệp THPT
2 2
3 3
4 4
BA
16-05
SÁNG 1 Thi thử tốt nghiệp THPT CHIỀU 1 Thi thử tốt nghiệp THPT
2 2
3 3
4 4

17-05
SÁNG 1 Thi thử tốt nghiệp THPT CHIỀU 1 Thi thử tốt nghiệp THPT
2 2
3 3
4 4
NĂM
18-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
57-60
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
SÁU
19-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
61-64
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
BẢY
20-05
SÁNG 1 Thực hành CB Hàn
65-68
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
CHIỀU 1  
2 2
3 3
4 4
         
 

Nguồn tin: Phòng Đào Tạo

 Từ khóa: thời khóa biểu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu khái quát Mã Trường: TCĐ 4202 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC TÂN TIẾN, NƠI ƯƠM MẦM CHO ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI TRẺ Vượt qua đoạn đường của đèo Bảo Lộc quanh co và đầy hiểm trở, nó tượng trưng cho một cuộc đời đầy nắng gió và muôn vàn hiểm nguy và trắc trở của người trẻ hôm nay....

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây