THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39- NK 2016 - 2017

Thứ sáu - 12/05/2017 09:57
Thời khóa biểu Tuần 39 năm 2017 từ ngày 15/05 đến 20/05/2017.

 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO KHOA MAY THỜI TRANG 
VIII (17) IX A (17) IX B (19) VIII (18) IX (19)
HAI
15-05
SÁNG 1 Tiện côn
Thi kết thúc môn
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Điện NC
113-116/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
49-52/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thiết kế mẫu CN
Thi kết thúc môn
Sr Quế
(Xưởng may 2)
TKTP 1
33-36/60
C. Vân
(Xưởng may 1) 
 
 
 
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 Pháp Luật
13-15/15
T. Chung
(11T1)
Hàn Khí CB
53-56/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
  Thực tập Sản Xuất
01-04/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
81-84/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4

17-05
SÁNG 1 Tiện ren tam giác
09-12/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Điện NC
Thi kết thúc môn
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
53-56/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thực tập Sản Xuất
05-08/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Vẽ Mỹ Thuật
Thi kết thúc môn
Sr. Quế
(10T1)
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 Pháp Luật
Thi kết thúc môn
T. Chung
(11T1) & (11T2)
Hàn Khí CB
57-60/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
  Thực tập Sản Xuất
09-12/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
85-88/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 Tiện ren tam giác
21-24/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
  Hàn Khí CB
57-60/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thực tập Sản Xuất
13-16/200
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
89-92/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1          
2
3
4
   
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT BUỔI CHIỀU TRẢ NỢ MÔN 
CKCT VIII (17) DCN IX (16)    
HAI
15-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
01-04/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
Lắp Đặt Điện
77-80/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
Quấn Dây LT
01-04
C.Lan
(Phòng Điện Lạnh 2)
Mạch Điện
01-04
C. Diễm
(12T1)  
 
 
 
2
3
4
BA
16-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
05-08/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
  Quấn Dây LT
05-08
C.Lan
(Phòng Điện Lạnh 2)
Mạch Điện
05-08
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4

17-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
13-16/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
Lắp Đặt Điện
89-92/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
Quấn Dây LT
09-12
C.Lan
(Phòng Điện Lạnh 2)
Mạch Điện
09-12
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4
NĂM
18-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
17-20/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
    Mạch Điện
13-16
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4
SÁU
19-05
CHIỀU 1 Tiện ren tam giác
25-28/75
T. Quang
(Xưởng  TH)
    Mạch Điện
17-20
C. Diễm
(12T1) 
2
3
4
BẢY
20-05
CHIỀU 1         
2
3
4
   
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA ĐIỆN
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN LẠNH
VIII (15) IX(16) VIII (9) IX (23)
HAI
15-05
SÁNG 1 SC Vận Hành
01-04/180
T. Việt
(Xưởng  SCVH)
Điện Tử Csuất
53-56/60
C. Diễm
(LT. Điện CN)
  QDMĐ Nâng Cao
17-20/75
T. Kiệt
(X. Quấn Dây)
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
Thi kết thúc môn
C. Lan
(Phòng  PLC)
Lắp Đặt Điện
81-84/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
  QDMĐ Nâng Cao
21-24/75
T. Kiệt
(X.Quấn Dây)
2
3
4

17-05
SÁNG 1 SC Vận Hành
05-08/180
T. Việt
(Xưởng  SCVH)
Lắp Đặt Điện
85-88/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
HTĐHKK Cục Bộ
86-95/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
Điện Tử Căn Bản
53-56/60
C. Diễm
(X. Điện Lạnh)
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 SC Vận Hành
09-12/180
T. Việt
(Xưởng  SCVH)
Điện Tử Csuất
Thi kết thúc môn
C. Diễm
(LT. Điện CN)
 HTĐHKK Cục Bộ
96-105/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
QDMĐ Nâng Cao
25-28/75
T. Kiệt
(X.Quấn Dây)
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 Mạch  Máy
Thi kết môn
T. Kiệt
(Xưởng  TB Điện)
Lắp Đặt Điện
93-96/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
HTĐHKK Cục Bộ
106-115/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
Điện Tử Căn Bản
Thi kết môn
C. Diễm
(11T2)
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐỒ HOẠ &NGÀNH LẬP TRÌNH
II (06) III (12) VIII (18) IX (16)
HAI
15-05
SÁNG 1 KT Hành chánh Sự Nghiệp
09-12/60
C. Xuân
(11T1)
Thống kê DN
44-48/60
C. Trâm
(10T2)
2D Flash
89-92/120
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
57-60/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 Pháp Luật
13-15/15
T. Chung
(11T1)
Thống kê DN
49-52/60
C. Trâm
(10T2)
2D Flash
93-96/120
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
61-64/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4

17-05
SÁNG 1 KT Hành chánh Sự Nghiệp
13-16/60
C. Xuân
(11T1)
Thống kê DN
53-56/60
C. Trâm
(10T2)
2D Flash
97-100/120
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
65-68/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 Pháp Luật
Thi kết thúc môn
T. Chung
(11T1) & (11T2)
Thống kê DN
Thi kết thúc môn
C. Trâm
(12T2)
3D Căn Bản
65-68/92
C. Lan
(TH3)
English for I.T
Thi kết thúc môn
T.Triết
(11T1)
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 Kinh tế Quốc tế
33-36/45
C. Trâm
(11T1)
Phân Tích HĐKD
49-52/75
C. Quỳnh
(12T2)
3D Căn Bản
69-72/92
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
61-64/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
VIII-A (11) VIII-B (16) IX-A (28) IX-B (30)
HAI
15-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
65-68/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
Thầy Trực Trợ Giảng
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
73-76/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
77-80/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T.Quân Trợ Giảng
2
3
4
BA
16-05
SÁNG 1 Pháp Luật
13-15/15
T. Chung
(11T1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
77-80/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
81-84/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T. Quân Trợ Giảng
2
3
4

17-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
69-72/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
Thầy Trực Trợ Giảng
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
81-84/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
85-88/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T. Quân Trợ Giảng
2
3
4
NĂM
18-05
SÁNG 1 Pháp Luật
Thi kết thúc môn
T. Chung
(11T1) & (11T2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
85-88/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
89-92/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T.Quân Trợ Giảng
2
3
4
SÁU
19-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
73-76/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
Thầy Trực Trợ Giảng
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
89-92/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
93-96/120
T. Dũng
(Xưởng  CKĐL 1)
T. Quân trợ giảng
2
3
4
BẢY
20-05
SÁNG 1      
2
3
4
                                          
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 39, Từ ngày 15/ 05 đến ngày 20/ 05/ 2017
 
THỨ BUỔI TIẾT SƠ CẤP HÀN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
15 học viên BUỔI TIẾT  
HAI
15-05
SÁNG 1 Thi thử tốt nghiệp THPT CHIỀU 1 Thi thử tốt nghiệp THPT
2 2
3 3
4 4
BA
16-05
SÁNG 1 Thi thử tốt nghiệp THPT CHIỀU 1 Thi thử tốt nghiệp THPT
2 2
3 3
4 4

17-05
SÁNG 1 Thi thử tốt nghiệp THPT CHIỀU 1 Thi thử tốt nghiệp THPT
2 2
3 3
4 4
NĂM
18-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
57-60
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
SÁU
19-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
61-64
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
BẢY
20-05
SÁNG 1 Thực hành CB Hàn
65-68
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
CHIỀU 1  
2 2
3 3
4 4
         
 

Nguồn tin: Phòng Đào Tạo

 Từ khóa: thời khóa biểu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây